Standpunten

Standpunten

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeentelijke verkiezingen plaats. De standpunten van PPC zijn vervat in vijf hoofdthema's: Economie, Werken & Wonen / Leefklimaat / Naobers / Onderwijs en Sport / Toerisme en Cultuur. Zie hieronder voor de uitgebreide versie.

Economie, Werken & Wonen

PPC staat voor een economisch sterke en stabiele stad, en een leefbaar en levendig platteland. Landbouw, natuur en recreatie zijn belangrijke functies in het buitengebied; evenwicht moet het streven zijn qua economie, milieu en natuurontwikkeling. Onze middenstand, industrie en dienstverlening zijn steunpilaren voor onze gemeentelijke economie. Als aanjagers van de plaatselijke bedrijvigheid dienen zij zo veel mogelijk te worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Blijvend overleg en samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven moeten vanzelfsprekend zijn. Procedures rond bouwen en wonen gaan te langzaam. Hopelijk komt daar met de nieuwe omgevingswet verandering in. PPC houdt de aanpassing van de Friesestraat Noord onder de aandacht.

We blijven ons hard maken voor betere ontsluiting van de bedrijventerreinen. Wij willen meer rendement halen uit burgerinitiatieven op gebied van verkeersveiligheid in stad en buitengebied, door bijvoorbeeld met de verenigingen voor wijk- en dorpsbelangen te kijken naar verbetering van onveilige situaties en door mobiele snelheidsmeters te plaatsen. Borden met een glimlach worden onzer inziens niet of nauwelijks opgemerkt, beter is de snelheid aan te duiden.

De woningmarkt bepaalt de behoefte, de gemeente is ’matchmaker‘. PPC wil dat bij gelijke geschiktheid gebruik wordt gemaakt van lokale onder- en aannemers, en dat leegstand wordt benut voor wonen en werken. Duurzaamheid bij nieuwbouw is uiteraard de norm en ontwerpen met respect voor de natuur hoort bij stads- en plattelandsontwikkeling. Geef experimenteel bouwen de ruimte als er vraag is. Dit alles kan worden toegepast voor jongeren, ouderen, starters en gezinswoningen. Er moet ruimte en aandacht zijn voor het realiseren van bijvoorbeeld Knarrenhoven en Tinyhouses, maar dan ‘straatsgewijs’.

PPC is voorstander van de Nedersaksenlijn. Deze gaat zorgen voor betere ontsluiting en economische groei van zuidoost-Drenthe. Het wordt een kwestie van lange adem, maar is de inspanning zeker waard.

Leefklimaat

Het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder groen, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het bijeen vergaren van blad dient te worden gefaciliteerd en de gemeente heeft een eigen opruimende taak. Het onderhoud van de wegen in het buitengebied dient nadrukkelijk op de agenda te blijven staan. Fietspaden zullen wortelvrij moeten worden gehouden. (Ecologisch) Bermbeheer is belangrijk: het bepaalt mede de eerste indruk voor toerist en inwoner. De eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, berenklauw en het Jacobskruiskruid rukken steeds meer op. Bestrijding is belangrijk. Initiatieven van inwoners moedigen we van harte aan.

Benut de verenigingen van dorpsbelangen: zij vertegenwoordigen stad en dorpen, en weten wat er speelt. Hiermee vergroot je de binding en krijg je inzicht in het unieke karakter van elke afzonderlijke gemeenschap.

PPC houdt de ontwikkeling rond algehele afvalscheiding nauwlettend in de gaten. Onze waardering gaat uit naar scholen en verenigingen die oud papier inzamelen, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de gemeenschap.

Onze partij verzoekt commerciële partijen en betrokken instellingen met klem om zich te verdiepen in de optie om zonneparken op bestaande (bedrijfs)daken te realiseren. Wat PPC betreft heeft de gemeente Coevorden inmiddels ruimschoots voldoende zonneparken op agrarische gronden. Voor duurzaamheid bij gemeentelijke toepassingen moet aandacht zijn.

PPC staat achter Artikel 1 van de Grondwet: Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijk geval gelijk behandeld.

Naobers

Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Coevorden verdient constante aandacht. De (wijk)agent speelt een belangrijke rol en moet voor deze taak zijn vrijgesteld. Wij willen dat de agent zichtbaar aanwezig is. Wij vinden de buurt en wijk WhatsApp- groepen, ten behoeve van preventie in onze gemeente, een goed initiatief.

Bij evenementen heeft de organisatie een rol in ordehandhaving binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden, daarbuiten berust de verantwoording bij de politie. De ‘Markt’ in de stad moet een bron van gezelligheid zijn, door middel van bijv. terrassen en straatmuzikanten. Tevens moet hier ruim voldoende mogelijkheid tot kort parkeren, voor de nodige snelle boodschap, blijvend worden gefaciliteerd. Ook in alle dorpen zijn evenementen van belang: gezelligheid en leefbaarheid zijn groot goed. Voor inwoners en toeristen is dit van meerwaarde, zowel op economisch als cultureel gebied. Organisaties en ondernemers verdienen dan ook ondersteuning om de levendigheid te bevorderen.

Re-integratie en arbeidsparticipatie moeten de instroom in de bijstand beperken. Werken met behoud van uitkering of vrijwilligerswerk zijn een stimulans naar regulier werk. De gemeente mag daar ook wat voor terug eisen. PPC is er voorstander van om het minimumloon op te schalen naar € 14,00 per uur, om zo werk aantrekkelijker en het leven plezieriger te maken. Maatwerk moet oneigenlijk gebruik van voorzieningen op gebied van schuldhulp, bijstand en bijzondere bijstand terugdringen. Meedoen in een veranderende samenleving is niet altijd gemakkelijk, maar wel wenselijk en soms noodzakelijk. In het sociaal domein is het belangrijk om een goede balans te vinden op het gebied van zelfredzaamheid en hulpverlening.

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Initiatieven (door inwoners) om van jong tot oud weer tot elkaar te krijgen, waarderen we zeer.

Onderwijs & Sport

Bij het bestrijden van achterstanden is de beheersing van de Nederlandse taal een eerste vereiste. Het tegengaan van laaggeletterdheid is daarbij een must, voor deelname aan de maatschappij. Doelgroepkinderen, peuterspeelzaal en kinderopvang moeten worden ondersteund. PPC gaat voor goed en toegankelijk onderwijs op alle niveaus. Praktijkscholing, meer gericht op technische opleidingen en eveneens op allerlei niveaus, verdient meer aandacht.

Goede samenwerking tussen gemeente, scholen en bedrijfsleven om projecten voor werkgelegenheid te stimuleren is wenselijk en noodzakelijk. Hiervoor moeten voldoende stageplekken worden gecreëerd, wederom op alle gewenste leerniveaus. Op deze wijze kunnen onze jongeren, maar ook ouderen die van baan willen of moeten veranderen, ervaring opdoen. Daarbij is ook bijzondere aandacht van belang voor digibetisme, bijvoorbeeld middels cursussen, om de binding met de digitale wereld van vandaag te vergroten.

Sport levert meer op dan alleen een gezond lichaam; het zorgt ook voor psychische gezondheid, verbondenheid en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners van onze gemeente. Wij willen voor de scholen weer een vakdocent gymnastiek en we monitoren de huidige wijze van schoolzwemmen. De openluchtzwembaden in onze gemeente moeten ook in de toekomst open blijven. Een buitenzwembad in de stad behoort tot de mogelijkheden. PPC is voorstander van (meer) bewegingstoestellen in de openbare ruimte.

Toerisme & Cultuur

Wat goed is voor Drenthe, is goed voor de gemeente Coevorden! Rust en ruimte, de natuur, fietspaden etc. zijn toeristische trekkers. Om de toerist hier naar toe te (blijven) halen dienen alle mogelijke communicatiemiddelen te worden ingezet, gemeentelijk én provinciaal. Het versterken van de historische en plattelands naamsbekendheid is van belang, evenals het blijven ontwikkelen van initiatieven met regionale aantrekkingskracht. Onze streek heeft een verhaal te vertellen.

Bij afnemende behoefte aan toeristische vraag op recreatieparken moeten we kunnen herbestemmen. Ondersteunende horeca in detailhandel en op mini-campings kan worden gedoogd, mits deze geen bedreiging vormt voor de professionele horeca.

Cultuur biedt mens en samenleving mogelijkheden om zich te ontplooien en ontspannen. Bij het bepalen van voorkeuren in het cultuurbeleid moet draagvlak een belangrijke rol spelen. Dus: waar genieten onze inwoners en gasten van? De beschikbare middelen moeten op basis hiervan worden toegewezen. PPC pleit ervoor zoveel mogelijk jongeren en ouderen in aanraking te laten komen met onze rijkdom aan cultuur. Wij hebben oog voor amateurverenigingen op het gebied van zang, dans en muziek.

Theater Hofpoort heeft bewezen van meerwaarde te zijn in ons culturele aanbod en verdient onze interesse en ondersteuning. Dit geldt ook voor diverse andere culturele evenementen.

Benieuwd naar onze kandidaten: Zie ons Blog en onze Facebookpagina ppcoevorden.